Algemene Voorwaarden en Reserveringsvoorwaarden


Door deze website te bezoeken, er gebruik van te maken en/of een reservering te maken, bevestigt u dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de onderstaande Wijzigings- annulerings- en reserveringsvoorwaarden en de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en dat u hiermee akkoord gaat. Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect (via onze distributeurs) beschikbaar worden gesteld: online, per e-mail of per telefoon. Deze website en de online reserveringsservice van de website (de “Service”) zijn eigendom van Inspiratie op Locatie B.V. en worden alleen aangeboden op onderstaande voorwaarden.


Onze service
Via deze website bieden wij (Inspiratie op Locatie B.V.) een online platform aan waarop vergader- en/of eventlocaties hun ruimtes en aanverwante producten en diensten (zoals hapjes en drankjes, faciliteiten en andere opties) ter reservering kunnen aanbieden en waar bezoekers van de website dergelijke reserveringen kunnen maken. Wanneer u een reservering maakt via Inspiratie op Locatie, gaat u een (contractueel bindende) overeenkomst aan met de locatie waarbij u reserveert (de “Locatie”). Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en de Locatie; wij zullen de gegevens van uw reservering naar de betreffende Locatie sturen en wij sturen u een bevestigingsmail en factuur voor en ten behoeve van de Locatie. Locaties behouden zich te allen tijde het recht voor een reservering te weigeren. De locatie is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de reservering. U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens met betrekking tot de boeking.
 

Gratis
Wij bieden onze service gratis aan. Wij brengen u geen kosten in rekening voor onze diensten en wij rekenen geen extra (reserverings-) kosten. U betaalt aan Inspiratie op Locatie voor de bij de locatie afgenomen producten en diensten. Hierbij gelden de reserverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze vermeld zijn tijdens het maken van de reservering. Deze voorwaarden vindt u ook terug in de bevestigingsmail van de reservering. Indien er direct met de locatie andere voorwaarden zijn overeengekomen zijn die altijd leidend. Hiervoor dient een handgetekende overeenkomst met de locatie opgesteld te zijn.
 

Annuleren
Indien u uw reservering wilt annuleren, dient u de instructies in de bevestigingsmail te volgen. Een reservering is pas geannuleerd als u een bevestiging van annulering heeft ontvangen. In geval van tijdige annulering overeenkomstig de annuleringsvoorwaarden worden er geen kosten berekend. Indien u later annuleert dan aangegeven staat in de annuleringsvoorwaarden kunnen daarvoor kosten in rekening worden gebracht. U vindt de Wijzigings-, annulerings- en reserveringsvoorwaarden van Inspiratie op Locatie onderaan dit document. Indien er direct met de locatie andere voorwaarden zijn overeengekomen zijn die altijd leidend. Hiervoor dient een handgetekende overeenkomst met de locatie opgesteld te zijn.
 

Betaling
U ontvangt een factuur van Inspiratie op Locatie voor de afgenomen diensten bij de locatie(s) tenzij schriftelijk een andere betalingswijze is overeengekomen.


U wordt naar de locatie(s) toe door Inspiratie op Locatie middellijk vertegenwoordigd en accepteert dat de overeenkomsten met de locatie(s) voor uw rekening en risico zijn gesloten en dat Inspiratie op Locatie in die relatie slechts de overeenkoms ten en de administratieve handelingen inclusief facturatie en betalingen faciliteert. Inspiratie op Locatie is geen partij bij die overeenkomsten en heeft tegenover de Locaties dan ook geen betalingsplicht. Indien u onverhoopt met betaling jegens Inspiratie op Locatie in gebreke blijft is Inspiratie op Locatie jegens de locatie(s) gerechtigd de betaling van hun facturen achterwege te laten. Inspiratie op Locatie heeft en u accepteert dat ook, in de overeenkomsten met de Locaties een eigen recht [derdenbeding] opgenomen voor de Locaties om hun vordering jegens u in te stellen.
De factuur wordt per email aan u verzonden naar het emailadres dat u heeft opgegeven bij het afronden van de reservering.
Het totaal verschuldigde factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de op de factuur vermelde rekening van Inspiratie op Locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Inspiratie op Locatie kan u namens de locatie een voorschot in rekening brengen voor de gereserveerde diensten en producten.
Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien u niet binnen die termijn betaald bent u van rechtswege in verzuim. Indien u in verzuim bent komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor uw rekening en verbeurt u een direct opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 50,00.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor uw rekening.
Voorschot en aanbetaling


Voor bijeenkomsten met een reserveringswaarde van meer dan € 5.000,- dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijeenkomst 75% van het begrote bedrag aanbetaald te zijn. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie in mindering gebracht worden op de eindfactuur. Inspiratie op Locatie kan namens de locatie op een andere wijze een voorschot in rekening brengen voor de gereserveerde diensten en producten. Hiervoor dient een handgetekende overeenkomst met de locatie opgesteld te zijn.
 

Registratie
Om gebruik te kunnen maken van het platform van Inspiratie op Locatie dient u zich eenmalig te registreren. Na je aanmelding/registratie hebt u toegang tot uw account waarin alle boekingen geregistreerd worden. U garandeert dat u de juiste gegevens invoert tijdens uw registratie. Indien u zich namens een andere rechtspersoon aanmeldt verklaart u dat u bevoegd bent tot deze handeling en tot het aangaan van de overeenkomst namens deze rechtspersoon. Inspiratie op Locatie behoudt zich het recht voor om in geval van oneigenlijk gebruik uw account te verwijderen en u toegang tot het platform te ontzeggen.
 

Locatie Informatie
De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de Locaties aan ons verschaffen. Elke Locatie is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de (beschrijvende) informatie (inclusief tarieven, beschikbaarheid en de reserveringsvoorwaarden) die op onze website wordt getoond. Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van deze informatie. Onze website is geen keurmerk en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbeveling of een goedkeuring van de kwaliteit, het serviceniveau of de classificatie van de Locatie die beschikbaar wordt gesteld.
Het is niet toegestaan om (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten die op onze website worden aangeboden voor commerciële of concurrerende doelen of activiteiten door te verkopen, te reproduceren, deeplinken, gebruiken, kopiëren, tonen of downloaden.
 

Correspondentie van Inspiratie op Locatie
Met het afronden van een reservering gaat u ermee akkoord dat u (i) e-mails toegezonden kunt krijgen kort voor de datum van uw bijeenkomst met informatie over de Locatie alsook bepaalde informatie en aanbiedingen die relevant zijn voor uw reservering en uw bestemming, en (ii) een e-mail toegezonden krijgt met de factuur (iii) een e-mail toegezonden kunt krijgen kort na de bijeenkomst op de locatie waarin u wordt uitgenodigd om een gebruikersbeoordeling in te vullen (iv) periodiek nieuwsbrieven ontvangt. Hiervoor kunt u zich te allen tijde afmelden. Afgezien van de bevestigingsmail waarmee de reservering wordt bevestigd, de factuur, de uitnodiging voor de gebruikersbeoordeling, de nieuwsbrief en emails waar u zich actief voor heeft aangemeld, zullen wij u geen andere (gevraagde of ongevraagde) mededelingen, e-mails of correspondentie sturen, behalve als u daar specifiek mee ingestemd heeft.
 

Privacy
Inspiratie op Locatie geeft in geen geval uw bedrijfs- of persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is. Uitzondering hierop is het uit handen geven van een incasso bij een betalingsachterstand van meer dan 45 dagen, aan een incasso bureau en/of de betrokken Locatie(s).
 

Gastenbeoordelingen
Wanneer u een gebruikersbeoordeling heeft ingevuld kan deze (a) worden geüpload naar de relevante locatiepagina op onze website met als enig doel om (toekomstige) klanten op de hoogte te stellen van uw mening over het serviceniveau en de kwaliteit van de Locatie, en kan (b) door Inspiratie op Locatie naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt op onze website of andere kanalen die eigendom zijn van, aangeboden worden door, gebruikt of beheerd worden door Inspiratie op Locatie. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen.
 Klachten en Geschillen
Heeft u een klacht over Inspiratie op Locatie? Wij horen het graag zo snel mogelijk via info@inspiratieoplocatie.nl zodat wij kunnen trachten deze op te lossen. Indien u een klacht heeft over de uitvoering van een boeking door de Locatie dient u zich in eerste instantie te wenden tot de Locatie. Inspiratie op Locatie kan indien gevraagd optreden als bemiddelaar. Wij zullen ons dan inspannen om het geschil zo goed mogelijk op te lossen..
 

Disclaimer & Aansprakelijkheid
Inspiratie op Locatie is geen partij bij de overeenkomsten die via haar site tussen u en de Locatie tot stand komen. Inspiratie op Locatie is daarom niet aansprakelijk voor de correcte nakoming van deze overeenkomsten door de Locatie, en kan niet worden aangesproken tot vergoeding van schade die in verband met deze overeenkomsten wordt geleden. Inspiratie op Locatie is evenmin aansprakelijk voor enige tekortkoming of schade die het gevolg is van onjuiste instructies of invoer bij door u gemaakte reserveringen of van enige onjuiste toelevering van gegevens door u, de Locatie of een derde;
Met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden kan Inspiratie op Locatie slechts aansprakelijk worden gehouden voor haar diensten. In alle gevallen zal onze aansprakelijkheid (voor één voorval of voor een serie van voorvallen die met elkaar in verband staan) beperkt zijn tot het bedrag van de kosten van uw reservering zoals uiteengezet in de bevestigingsmail.

 

Diversen
De software die benodigd is voor onze diensten, beschikbaar is of gebruikt wordt door onze website en het intellectueel eigendom (inclusief de auteursrechten) van de content en de informatie en het materiaal op onze website is, mits anders vermeld, het eigendom van Inspiratie op Locatie B.V., de leveranciers en de providers.
Op deze algemene voorwaarden, alsmede op de door ons geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met algemene voorwaarden of het gebruik van onze diensten.
Over Inspiratie op Locatie
Inspiratie op Locatie B.V., is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met een kantoor aan de Goudsesingel 136 U3.12, 3011 KD te Rotterdam, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 53130243, en met btw-registratienummer NL8507.59.687.B01.
 


Wijzigings- en Annulerings-voorwaarden


1. Annulering door opdrachtgevers, algemeen
1. In geval van no-show zal u, als opdrachtgever in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
2. Wanneer uw reservering meerdere horecadiensten omvat (bijvoorbeeld een zaal, hotelkamers en catering) en uw annulering niet al deze horecadiensten betreft, zullen de onderstaande bepalingen pro rata op de geheel of gedeeltelijk geannuleerde horecadiensten van toepassing zijn.
3. Indien de geheel of gedeeltelijk door u geannuleerde horecadiensten tezamen 50% of meer van de capaciteit van het horecabedrijf uitmaken, zullen de onderstaande termijnen met 4 maanden worden verlengd.
4. Bedragen die Inspiratie Op Locatie en/of het horecabedrijf met het oog op de door Inspiratie Op Locatie gesloten geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd zijn geworden dienen door de opdrachtgever te allen tijde volledig te worden vergoed, mits Inspiratie Op Locatie en/of het horecabedrijf niet onredelijk gehandeld hebben door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
 

2. Annulering van hotelaccommodatie/logies
2.1 Groepen
Wanneer een reservering voor hotelaccommodatie is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
1. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de door tussenkomst van Inspiratie Op Locatie gesloten horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum", is de opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
2. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
3. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
4. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
5. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
6. Bij annulering minder dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.


2.2 Individuen
Wanneer een reservering voor hotelaccommodatie is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
1. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de opdrachtgever niet gehouden enig bedrag aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
3. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
4. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
5. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
6. Bij annulering minder dan 24 uur voor de ingangsdatum is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
 
3. Annulering van restaurant/tafelreservering
3.1 Groepen
Wanneer een reservering voor een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
Indien een menu is overeengekomen:
1. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
2. bij annulering minder dan 14 dagen doch meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de opdrachtgever 25% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
3. bij annulering minder dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip al de opdrachtgever 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn;
4. bij annulering van minder dan 3 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal de opdrachtgever 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
Indien geen menu is overeengekomen:
1. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip; 
2. bij annulering minder dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal de opdrachtgever 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
 
3.2 Individuen
Wanneer een reservering voor een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor één of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
Indien een menu is overeengekomen:
1. bij annulering meer dan viermaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn;
2. bij annulering minder dan viermaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn 
Indien geen menu is overeengekomen:
1. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal geen vergoeding verschuldigd zijn
2. bij annulering minder dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip zal de opdrachtgever 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.
 
4. Annulering van zaalverhuur
Alle reserveringen met betrekking tot verhuur van (zaal)ruimte zullen geacht worden betrekking te hebben op een groep, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de door tussenkomst van Inspiratie Op Locatie gesloten horecaovereenkomst de eerste horecadienst als bedoeld in dit artikel zou moeten worden verleend, is de opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
2. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
3. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
4. Bij annulering minder dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
 
5. Annulering all-in horecaovereenkomsten
In alle gevallen waarin op grond van één door tussenkomst van Inspiratie Op Locatie gesloten horecaovereenkomst meer dan één soort horecadienst moet worden verleend, en tevens voor alle daarbij overeengekomen horecadiensten een totaalprijs is overeengekomen, geldt:
2. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende door tussenkomst van Inspiratie Op Locatie gesloten horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
3. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
4. Bij annulering meer dan één maand voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
5. Bij annulering meer den 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
6. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
7. Bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Inspiratie Op Locatie te betalen.
 
Artikel 6. Annuleren gesloten horecaovereenkomst horecabedrijf
1. Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een door haar tussenkomst gesloten horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de opdrachtgever binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat het horecabedrijf afstand doet van haar annuleringsbevoegdheid, mits de opdrachtgever daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

© 2014 - 2024 Event Inc